Regulamin konkursu na Facebooku „Męskie Granie z Crystal Mountain”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Wisła Mountain Resort Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-023), przy ul. Widok 8, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000678720, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Organizator”.

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Męskie Granie z Crystal Mountain” (dalej: „Regulamin”).

3.Konkurs trwa od 16.08.2022 tj. od momentu opublikowania wpisu konkursowego określonego w § 3 pkt.1 do 21.08.2022 do godziny 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

4.Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

5.Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.

6.Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com, na profilu Crystal Mountain Wisła (www.facebook.com/crystalmountainwisla)

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1.W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada profil na Facebooku zgodny z regulaminem portalu Facebook (dalej: „Uczestnik”).

2.W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

3.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby fizyczne współpracujące z Organizatorem przy organizacji konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

4.Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska lub nicka używanego na Facebooku na liście zwycięzców Konkursu na profilu Crystal Mountain w serwisie Facebook.

§3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest opublikowanie wpisu jako komentarz pod postem konkursowym o tematyce zgodnej z zadaniem zamieszczonym przez Organizatora w poście komunikującym o konkursie na profilu Crystal Mountain w dniu 16.08.2022. Komentarz stanowi odpowiedź na zadanie konkursowe.

2. Zadania konkursowe należy publikować w terminie od momentu publikacji posta konkursowego do 21.08.2022 do godziny 23:59.

3. Komentarze zamieszczone po upływie terminu określonego w pkt. 2 powyżej, nie biorą udziału w Konkursie.

4. Przesłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej przedstawiającej wizerunek osoby lub inny element umożliwiający jednoznaczną identyfikację danej osoby jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Uczestnik posiada wszelkie zgody na rozpowszechnianie wizerunku umieszczonego w Pracy Konkursowej dla celów Konkursu, zgodnie z zapisami Regulaminu. Prace Konkursowe naruszające postanowienia niniejszego ust. 4 zostaną wykluczone z Konkursu.

5. Prace konkursowe będą oceniane przez 3 osobową Komisję Konkursową (dalej „Komisja”),w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.

6. Komisja nagrodzi dwie osoby (dalej: „Zwycięzcy”), na podstawie oceny wpisów konkursowych z uwzględnieniem takich kryteriów jak: zgodność z tematyką, oryginalność, kreatywność i pomysłowość. Dokonując wyboru Zwycięzców Komisja decyduje jednocześnie o przyznaniu danemu Zwycięzcy danej Nagrody (miejsca) w Konkursie, kierując się kryteriami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym.

7. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu Crystal Mountain do 23.08.2022 do godz. 14:00.

8. Zwycięzcy zobowiązani są wysłać w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu wszelkie dane niezbędne do przekazania im nagrody (imię i nazwisko oraz adres na który ma zostać wysłana nagroda).

9. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt. 7, w określonym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn od Organizatora niezależnych, a zwłaszcza podania błędnych danych przez poszczególnych Zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej.

11. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową, o której mowa w pkt. 5 powyżej, według kryteriów określonych w pkt. 6 powyżej. W takim przypadku Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w prywatnej wiadomości wysłanej w ramach serwisu Facebook lub zostanie poproszony o kontakt w komentarzu pod postem konkursowym.

12. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.

13. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy: -nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; -podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook; -tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook; -którzy nadeślą odpowiedź zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt; -których odpowiedź będzie edytowana.

2.Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

3.Organizator może ustosunkowywać się do treści (postów) zamieszczanych przez Uczestników na ich profilach. 4.Organizator może usuwać treści (posty) zamieszczane przez Uczestników na profilu Crystal Mountain w przypadku, gdy posty te zawierają treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, są wulgarne, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich.

§5 Nagrody

1. W Konkursie przewidziano 2 (dwie) Nagrody, odpowiednio: a) 1 (jedną) Nagrodę Główną - dla Laureata I-go miejsca w Konkursie w postaci: pobyt dla dwóch osób w hotelu Crystal Mountain w Wiśle w dniach 26.08.2022 – 28.08.2022 ze śniadaniem i obiadokolacją oraz dwa karnety dwudniowe na koncerty Męskie Granie w Żywcu w dniach 26.08-27.08.2022 o wartości 2511, 00 zł (dwa tysiące pięćset jedenaście 00/100), a także dodatkowa Nagroda pieniężna w wysokości 279,00 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) - łączna wartość Nagrody dla Laureata Nagrody Głównej stanowi kwotę 2790 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto; b) 1 (jedną) Nagrodę Wyróżnienie - dla Laureata, który został uplasowany przez Komisję Konkursową na miejscu II-gim - w postaci: dwa karnety dwudniowe na koncerty Męskie Granie w Żywcu w dniach 26.08- 27.08.2022

2. Dodatkowa Nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt a) powyżej, nie będzie wypłacona Laureatowi Nagrody Głównej, lecz zostanie pobrana (potrącona) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości Nagrody (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranej w Konkursie przez Laureata. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od Nagrody (rzeczowej i pieniężnej) w wysokości 10% łącznej wartości Nagrody (rzeczowej i pieniężnej) do właściwego urzędu skarbowego.

3. Nagrody Wyróżnienia (ust. 1 pkt b) powyżej) z uwagi na ich wartość (poniżej kwoty 200 zł brutto) nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych – zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68a ( w zw. z pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, 1358, 1394, 1495, 1622, 1649, 1655, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200.).

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Każdy uczestnik Konkursu zgłaszający pracę konkursową przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją Konkursu następuje przetwarzanie jego danych osobowych, stanowiąc prawnie uzasadniony interes Organizatora. Podanie tych danych przez uczestników jest dobrowolne, acz niezbędne do realizacji Konkursu. Niepodanie tych danych skutkować będzie nieuwzględnieniem pracy konkursowej. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo ich sprostowania, oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

§7 Postanowienia końcowe

1.Regulamin dostępny jest na stronie www.crystal-mountain.pl pod adresem https://www.crystal-mountain.pl/regulamin-konkursu w oraz w siedzibie Organizatora.

2.Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.

3.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Nagrody, o których mowa w §5 wolne są od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2126). Wisła, dnia 16.08.2022